Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за извършване на продажба и покупка на стоки през платформа за електронна търговия www.amiraart.com

 

ПРЕАМБЮЛ

Настоящите Общи условия са в сила между:

Амира ТрейдООД, регистрирано в град София, ЕИК: 206263088 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Шипченски проход №18-Б, ат.4, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Шипченски проход №18-Б, ат.4, наричано по-долу за краткост Продавач, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост Купувач, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.amiraart.com.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавача и Купувачите, които ползват електронния магазин www.amiraart.com за покупка на предлаганите он-лайн стоки.

От момента на подаване на заявка през електронния магазин www.amiraart.com cе счита, че Вие приемате и сте съгласни със съдържащите се по-долу Общи условия.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на Потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в РБългария. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате към поръчка през платформата www.amiraart.com

 

I. ТЕРМИНОЛОГИЯ

  1. За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

Продавач” е „Амира Трейд“ ООД, собственик на домейн www.amiraart.com, който служи за виртуална платформа за продажба на стоки.

Купувач” e лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„Електронен магазин” е интернет платформата www.amiraart.com, през която се предлагат стоки за продажба от разстояние.

Профил на клиента е част в сайта, която съдържа информация за Купувача. Тези данни са предоставени от клиента при регистрацията му. Купувачът може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина, да променя/актуализира контактните данни и паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Купувача комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща го индивидуализира/идентифицира за целите на валидация на поръчки и ползване на справки за осъществени поръчки в платформата www.amiraart.com

„Поръчка” е направената от Купувача заявка за покупка на една или повече конкретни стоки. Поръчката се изпраща по куриер към предварително посочен от Купувача адрес.

Базова цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данъка върху добавената стойност, без разходите за куриерски такси.

„Куриер” е юридическо лице, което по силата на действащ между него и продавача договор физически доставя закупената стока до посочен от Купувача адрес.

Форсмажор е непредвидено и несъществуващо към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което възпрепятства изпълнението и.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2. Разглеждането на електронния магазин www.amiraart.com е свободно и достъпно без изискване на предварителна регистрация.

3. Платформата amiraart.com е сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни Купувачи.

4.Купувачите могат да ползват информацията, оповестена на сайта само за лична употреба с нетърговска цел.

5. За да се пазарува от електронния магазин www.amiraart.com, е необходимо удостоверяване чрез регистрация с и-мейл и парола. Потребителски профил имат всички клиенти на магазина, които са реализирали поне една поръчка. Потребителският профил се създава автоматично при поръчка и може да бъде достъпен по всяко време. Регистрирането е напълно безплатно.

6. Данни на Купувача – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, телефон за връзка, актуален e-mail, се предоставят от Купувача доброволно и са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни се събират само, за да бъдат предадени на куриер, и да бъде извършена доставка на избраната стока.

7. Продавачът публикува на адрес:amiraart.com следната информация:
7.1. Продуктов каталог с описание на основните характеристики и изображение на всяка една от предлаганите стоки;

7.2. Продажната цена, информация за наличности и друга информация, с цел осъществяване на информиран избор при покупката на продукта. Всички обявени в сайта цени са с включен ДДС.

7.3. Стойността на разходите за доставка не е включена в продажната цена. Информация за тях се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка“.

7.4. Продавачът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна на сайта.

7.5. Продавачът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

8. Купувачът се задължава:

8.1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;

8.2.    да плати цената на заявената от него стока;

8.3.    да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Продавача;

8.4. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Купувачът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

8.5.    да спазва условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, публикувани на сайта за електронна търговия  www.amiraart.com, и декларира, че се счита за обвързан с тези условия;
8.6.    да не извлича информационни ресурси, в това число изображения от продуктовия каталог, в електронен или друг вид;

9. Купувачът има право на:

9.1.  достъп до сайт за електронна търговия www.amiraart.com;

9.2.  достъп и корекция през платформата на предоставените при регистрацията му данни;

9.3.    да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на Купувачите/;

10. При неспазване на задълженията на Купувача, Продавачът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Купувача до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на Купувача.

III. ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА

11. Купувачът получава достъп до бутон „КУПИ“, след като въведе валидни адрес на електронна поща и парола на предвидените за целта места в интернет страницата.

12. Подаването на поръчка се осъществява чрез извършване на следните действия: определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на вида и количеството на стоката чрез натискане на бутон “Купи”, потвърждаване на адреса за доставка, начина на плащане и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчай”.
13. При направена поръчка електронният магазин www.amiraart.com уведомява Купувача за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на Продавача предприема действия за осъществяване на контакт с Купувача за уточняване на времето на доставка.

14. Поръчки в електронния магазин amiraart.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

15. След обработването на поръчката от страна на екипа на Продавача, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Купувача в рамките на до 5 работни дни след датата на нейното потвърждение.

16. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

IV. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

17. След като в сайта www.amiraart.com постъпи поръчка от Купувач, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Купувача със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

18. Доставка се извършва само за потвърдени поръчки. Доставка се извършва в рамките на до 5 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката.

19. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Сроковете за доставка са посочени в раздел „Доставка“ на сайта amiraart.com.

20. Продавачът използва за доставки куриерската фирма „Speedy“.

21. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка.

22. Доставката се извършва до точно посочен от Купувача адрес, или до офис на куриера в съответния град.

23. Ако Купувачът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, или не отиде до посочения офис на куриер да получи в срок стоката (ако е избрал този вариант за доставка), то Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Купувачът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече наново срок за доставка.

24. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:
24.1. С „Пощенски паричен превод” – заплащате в брой на куриер при доставка на направената поръчка;

24.2. С банков превод по сметката на фирма „Амира трейд“ ООД в ПроКредит Банк (България) EАД, както следва:

Титуляр:АМИРА ТРЕЙД ООД

Валута: BGN

IBAN номер: BG16PRCB92301051541701

V. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОКУПКА. РЕКЛАМАЦИЯ

25. Рекламацията може да се предяви пред Продавача на посочения в интернет страницата www.amiraart.com адрес на електронна поща на Продавача: shop@amiraart.com

Едновременно с това Купувачът трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на нейното получаване.

26. При рекламация/отказ от покупка Купувачът може да избере:

26.1. замяна на конкретната стока за същата без дефекти;

26.2. замяна за друг артикул, като Купувачът доплаща, ако другия артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп, или на Купувача се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Купувача цена.

26.3. връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

27. Връщането на стока, било при отказ от осъществената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Купувачът е получил поръчката.

28. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Купувача и в двете посоки.

VI. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

29. Цялата информация, публикувана в сайта amiraart.com, е собственост на Продавача, в т.ч. снимки и описания на стоки, рекламни банери и др.

30. Забранява се копирането на изображения и текстове от www.amiraart.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие Продавача.

VII. ОТГОВОРНОСТ

31. Продавачът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, доколкото това е извън възможностите и контрола му, и зависи от хостинг компанията, към която е абониран.

32. Продавачът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Купувача използва магазина.

VIII. КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

33. Купувачът може да осъществи обратна връзка с Продавача, за да поставя въпроси, свързани с продуктовия каталог, координирането на доставката, и да получава информация по следния начин:

33.1. чрез контактна форма на сайта на адрес: http://amiraart.com/contact-information.html

33.2. по електронна поща до: office@amiraart.com

33.3. в работни дни от 10:00 до 18:00 часа на телефон (+359) 2 4261000

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

34. Купувачът може по всяко време да поиска заличаване на профила си в писмен вид. Заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно заявени поръчки, заплащане на дължимата по тях цена и разходи за доставка.

35. Купувачът е длъжен да обезщети Продавача за вреди, причинени от трети лица, на които е преотстъпил паролата си, от което възниква неправомерно използване на същата.

36. Всички спорове между страните ще се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р България законодателство.

37. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача, като се отбелязва дата на последна промяна.

 

Актуализация към 06-01-2021 г.